• Esileht
  • Koolikorraldus
  • Alusdokumendid

Alusdokumendid

Kooli kodukord

Kooli kodukorda täidavad kõik kooliga seotud inimesed (õpilased, töötajad, lapsevanemad). Õpilased ja kooli töötajad esindavad kooli oma isiku ja käitumisega.

Põhikooli õppekava üldosa

Õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kirjeldatakse õppe rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmiseks. Õppekava koostamisel on kool lähtunud riiklikust õppekavast, kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, lapsevanemate, õpilaste ja kooli pidaja soove ning ressursse. Õppekava koosneb üldosast ja ainevaldkondadesse koondatud ainekavadest.

Ainekavad

Ajalugu

Inimeseõpetus

Keel ja kirjandus

Kehaline kasvatus

Kunstiõpetus

Loodusõpetus

Matemaatika

Meedia- ja suhtlemisõpetus

Muusikaõpetus

Tööõpetus, tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus

Usuõpetus

Võõrkeeled

Ühiskonnaõpetus