• Esileht
  • Koolikorraldus
  • Alusdokumendid

Alusdokumendid

Põlva Jakobi Kooli kodukord

Kodukorda täidavad kõik kooliga seotud inimesed (õpilased, töötajad, lapsevanemad). Õpilased ja kooli töötajad esindavad kooli oma isiku ja käitumisega.

PJK põhikooli õppekava üldosa

Õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kirjeldatakse õppe rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmiseks. Õppekava koostamisel on kool lähtunud riiklikust õppekavast, kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, lastevanemate, õpilaste ja koolipidaja soove ning ressursse. Õppekava koosneb üldosast ja ainevaldkondadesse koondatud ainekavadest.

Ainekavad

Lisa nr 1 “Sotsiaalainete ainekava”

Lisa nr 2 “Keele ja kirjanduse ainekava”

Lisa nr 3 “Loodusainete ainekava”

Lisa nr 4 “Matemaatika ainekava”

Lisa nr 5 “Kunstiainete (muusika- ja kunstiõpetus) ainekava”

Lisa nr 6 “Usuõpetuse ainekava”

Lisa nr 7 “Võõrkeelte ainekava”

Lisa nr 8 “Liikumisõpetuse ainekava”

Lisa nr 9 “Tööõpetuse, tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodunduse ainekava”

Lisa nr 10 “Meedia- ja suhtlusõpetuse ainekava”

Lisa nr 11 “Majandus-ja ettevõtlusõpetuse ainekava”

Lisa nr 12 “Võru keele ja kultuuri ainekava”

Lisa nr 13 “Informaatika ainekava”