• Esileht
  • Koolikorraldus
  • Alusdokumendid

Alusdokumendid

TLPK põhikooli kodukord

Kodukorda täidavad kõik kooliga seotud inimesed (õpilased, töötajad, lapsevanemad). Õpilased ja kooli töötajad esindavad kooli oma isiku ja käitumisega.

TLPK põhikooli õppekava üldosa

Õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kirjeldatakse õppe rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmiseks. Õppekava koostamisel on kool lähtunud riiklikust õppekavast, kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, lastevanemate, õpilaste ja koolipidaja soove ning ressursse. Õppekava koosneb üldosast ja ainevaldkondadesse koondatud ainekavadest.

Ainekavad

Lisa nr 1 “Ajaloo ainekava”

Lisa nr 2 “Keele ja kirjanduse ainekava”

Lisa nr 3 “Loodusainete ainekava”

Lisa nr 4 “Matemaatika ainekava”

Lisa nr 5 “Muusikaõpetuse ainekava”

Lisa nr 6 “Ühiskonnaõpetuse ainekava”

Lisa nr 7 “Usuõpetuse ainekava”

Lisa nr 8 “Võõrkeelte ainekava”

Lisa nr 9 “Karjääriõpetuse ainekava”

Lisa nr 10 “Inimeseõpetuse ainekava”

Lisa nr 11 “Liikumisõpetuse ainekava”

Lisa nr 12 “Kunstiõpetuse ainekava”

Lisa nr 13 “Tööõpetuse, tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodunduse ainekava”

Lisa nr 14 “Meedia- ja suhtlusõpetuse ainekava”

Lisa nr 15 “Toimetuleku- ja hooldusõppe õppekava üldosa”

Lisa nr 16 “Toimetulekuõppe ainekavad”

Lisa nr 17 “Hooldusõppe tegevusvaldkonnad”