Vanavanemate päev Jakobi Koolis

VANAVANEMATE PÄEV PÕLVA JAKOBI KOOLIS.

 „VANAKS saamise juures on hea see, et siis muutud toredamaks ja kenamaks inimeseks.”

Grete Dirclcink-Holmfeld „Lapsesuu”

Jakobi kooli pere tänab südamest oma toredaid vanaemasid ja vanaisasid, kes leidsid aega ja tulid ühisesse pidulauda  vanavanemate päeva tähistama ja sellega ka kogukonna kooli toetama.

Pärastlõuna koolimajas juhatasid sisse õppejuht Kairit ja  Jakobi kooli lasteaialapsed koos õpetaja Katrini ja Mairitiga.

Oli tore nii väärikat seltskonda meie koolimajas näha. Päeva juhiks palusime ka ühe meie kooli algatajatest Urve  Järgi, kes sel aastal pälvis Jakob Hurda preemia. Urve on ka ise mitmekordne vanaema ja kodus tema kõrval on vanaisa Paavo- seega teab ta täpselt, missugused naljad, jutud ja laulud vanavanematele peale lähevad. Ja oh, kui vägevalt laulsid vanaemad-isad Urve pilli järgi!

Pidin nentima, et Jakobi kooli koor on sündimas. Kooli poolt soovitasime vanavanematel hakata kirjutama memuaare oma lapsepõlvest, noorusest ja kooliajast. Tore oleks ju teada, kuidas ja kus nemad targaks said. Missugused tarkuseterad nad juba kodust kaasa võtsid jne. Ootame kirjatükke kooli. Õpetaja Tiina luges ette imelise jutukese oma ema mälestuste kirjutisest.

Laual olid aga lapselaste meisterdatud hõrgutised- iga klassi lapsed olid teinud just neile meeldinud suupisteid. Koolitädid Heili ja  Merike seisid hea selle eest, et lauad said kaetud ja raviteed, maitseveed ja kohv otsa ei lõpeks!

Meie esivanemad käisid ringi ka  koolimajas, sest nii mõnigi ei olnud veel näinud, kus nende armas võsukene õpib. Henri vanaema ütles, et sai jälle koolist tarkuseteri juurde.

Hoiame kokku ja toetame üksteist, et meie vanaemad -isad oleksid hoitud oma laste ja lastelaste poolt ning, et keegi ei jääks üksi. Ja, kui vanemad vahel kardavad, et meie vanavanemad lapsed liialt ära hellitavad, siis NEMAD võivad! Armastust ei ole kunagi liiga palju!                                                                                                                                           

Olete alati meie kooli oodatud, head vanaemad ja vanaisad!
Põlva Jakobi Kooli pere

Jakobi Kooli kogukond eelistab A-võõrkeelena inglise keelt

Teisel ülestõusmispühal, 10. aprillil lõppenud elektroonilisel arvamusküsitlusel paluti kus kõigil Jakobi Kooli (sh lasteaia) kogukonna peredel avaldada arvamust selle kohta, kas JK-s peaks edaspidi A-võõrkeelena õpetatama inglise või saksa keelt. 49 vastusest 47 anti inglise keele ja kaks saksa keele poolt.

Vastajatel oli võimalus oma seisukohta ka põhjendada. Inglise keele kasuks toodi kõige enam välja asjaolu, et seda läheb õpilastel tulevikus kõrgharidust omandades ja tööelus tõenäoliselt märksa enam vaja – paljusid aineid õpetatakse ka Eesti kõrgkoolides juba praegu inglise keeles, samuti toimub just selles keeles suur osa rahvusvahelisest suhtlusest jne. Esile toodi ka isiklikku kogemust: olles ise põhikoolis A-võõrkeelena saksa keelt õppinud, oli hilisem koolitee raskem võrreldes nendega, kes olid rohkem õppinud inglise keelt.

Saksa keele poolt antud hääli põhjendati sellega, et kuigi saksa keelt pole tõesti kõikjal meie ümber, vajab see keel rohkem süvenemist kui inglise keel oma loomuliku iseenesest mõistetava kohaloluga. Kui alustada õppimist 6. klassis, siis pole ses enam sellist jõudu kui hoogne pealehakkamine algklassides.

Seega saab uuest õppeaastast Jakobi Koolis A-võõrkeeleks inglise keel ja saksa keelt on võimalik õppida B-võõrkeelena. Siiski loodame leida võimalused ka selleks, et soovijad saaksid juba algklassides saksa keelt õppida valikaine või ringitunnina.

Jakobi Koolis toimuvad muudatused

Praegu on käimas Põlva Jakobi Kooli iseseisvumise protsess. Alates 30.06.2023 lõpetab MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool oma tegevuse Põlvas ning Jakobi Kooli pidamise vastutus läheb üle põlvakatele.

16.03.2023 loodi Põlva Jakobi Kooli Sihtasutus, mille juhatuse moodustavad Elar EdesiKätlin Kõivja Rane Viks. Sihtasutus taotleb tegevusluba iseseisva Jakobi Kooli käivitamiseks. Koos Jakobi Kooli õpetajate ja aktiivsete lastevanematega on koostatud tegevusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid ja need on valmis esitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile. 

Põlva Jakobi Kooli Sihtasutus on kooli uueks direktoriks valinud Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi esinaise Tiia Viilu, kes omab lisaks juhtimiskogemusele ka erialast haridust ning pikaajalist töökogemust hariduse vallas. 

Loodava kooli toimivat majandamismudelit tutvustatakse kogukonnale 28.03.2023 kell 18.00 Põlva Muusikakooli saalis algaval üldkoosolekul. Sellele koosolekule on teretulnud lapsevanemad ja ka kõik huvilised. 

Päevakord:
– ülevaade arengutest JK iseseisvumise protsessist
– JK direktori tutvustamine
– arengukava jt dokumentide tutvustamine ning vajadusel kommenteerimine
– kogukonna heakskiidu küsimine plaanidele (sh küsimus A-võõrkeele õpetamisest)
– võimalustest panustada JK arengusse

Põlva Jakobi Kooli SA juhatus

Õppemaksu seire Jakobi koolis

Haridus- ja Teadusministeerium viib teiste Eesti erakoolide hulgas ka Põlva Jakobi Koolis läbi järelevalvet eraüldhariduskoolides kehtestatud õppemaksu üle. Järelevalve toimub 14. september – 03. oktoober 2022.

Lapsevanematel on võimalik tutvuda eraüldhariduskoolide õppemaksuga seotud infomaterjaliga Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole.

Teist õppeaastat alustanud Jakobi Kool Põlvas kasvab jõudsasti

Äsja teist õppeaastat alustanud Põlva Jakobi Kool kasvab märgatavalt nii õpilaste arvu kui ka pakutavate võimaluste poolest.

Koolitund Jakobi Koolis septembrikuus 2020

Sel sügisel alustas Jakobi Kooli 1.-3. klassis uut õppeaastat 27 õpilast, neist 17 uut! Jätkame klassi (umbes 12-14 õpilast) kaupa kasvamist täielikuks põhikooliks. Koos Tartu Luterliku Peetri Kooliga ühiselt peetava koduõppe suuna õpilastega, keda on kokku 80 õpilast 23 omavalitsusest üle Eesti ja ka välismaalt, on Jakobi Kooli ametlikuks suuruseks 107 õpilast. 

Esimese koolina Lõuna-Eestis võtsime sel sügisel kasutusele oma kooli digitaalse õpilaspileti. Esmast kasutust leiab kiibiga õpilaspilet bussikaardina linna- ja maakonnaliinidel, kuid II trimestrist saab see kava kohaselt ka koolimaja uksekaardiks.

Kohalike pedagoogide kaastööl rajatud koolil on õpetajatega vedanud. Käesolevast õppeaastast asusid Jakobi Koolis tööle eripedagoog Tiina Möller ja meedia- ning suhtlusõpetuse õpetaja Jan-Mattias Kottise. Mõlemad on Põlva vallast pärit noored ja särasilmsed õpetajad, kes koolipere poolt on juba hästi vastu võetud. 

Et sisustada huvitavalt ja õppekava eesmärke toetavalt ka koolipäeva teine pool, arendatakse Jakobi Koolis huviharidust. Nii tegutsevad käesolevast õppeaastat meie kooli juures robootika, loovkäsitöö, rahvatantsu ja võru keele ringid.  Loomisel kooli koor.  

Novembrist maini tegutseb Jakobi Kooli juures eelkooliklass. See toetab lasteaia kooliettevalmistust ja teeb tulevased õpilased koolikeskkonnaga tuttavaks. Peame tähtsaks, et laps läheks koolile vastu õppimisrõõmuga ning sooviga avastada ja uurida. Õpilasi suunatakse oma tegevusi juhtima, suhtuma töösse tõsiselt ning tundma rõõmu edusammudest.

Aktiivselt tegutseb kooli juures ka Vanematekogu, lapsevanemad osalevad kooliga seotud ürituste algatamisel ja elluviimisel, on esindatud kooli juhtimisel.

Jakobi Kool on õpetajate ja lapsevanemate initsiatiivil loodud kogukondlik erakool Põlvas. Kooli pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kooli. Nii oleme osa kiiresti kasvavast hariduskogukonnast kahes linnas, Tartus ja Põlvas.