Õppemaksu seire Jakobi koolis

Haridus- ja Teadusministeerium viib teiste Eesti erakoolide hulgas ka Põlva Jakobi Koolis läbi järelevalvet eraüldhariduskoolides kehtestatud õppemaksu üle. Järelevalve toimub 14. september – 03. oktoober 2022.

Lapsevanematel on võimalik tutvuda eraüldhariduskoolide õppemaksuga seotud infomaterjaliga Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole.

Teist õppeaastat alustanud Jakobi Kool Põlvas kasvab jõudsasti

Äsja teist õppeaastat alustanud Põlva Jakobi Kool kasvab märgatavalt nii õpilaste arvu kui ka pakutavate võimaluste poolest.

Koolitund Jakobi Koolis septembrikuus 2020

Sel sügisel alustas Jakobi Kooli 1.-3. klassis uut õppeaastat 27 õpilast, neist 17 uut! Jätkame klassi (umbes 12-14 õpilast) kaupa kasvamist täielikuks põhikooliks. Koos Tartu Luterliku Peetri Kooliga ühiselt peetava koduõppe suuna õpilastega, keda on kokku 80 õpilast 23 omavalitsusest üle Eesti ja ka välismaalt, on Jakobi Kooli ametlikuks suuruseks 107 õpilast. 

Esimese koolina Lõuna-Eestis võtsime sel sügisel kasutusele oma kooli digitaalse õpilaspileti. Esmast kasutust leiab kiibiga õpilaspilet bussikaardina linna- ja maakonnaliinidel, kuid II trimestrist saab see kava kohaselt ka koolimaja uksekaardiks.

Kohalike pedagoogide kaastööl rajatud koolil on õpetajatega vedanud. Käesolevast õppeaastast asusid Jakobi Koolis tööle eripedagoog Tiina Möller ja meedia- ning suhtlusõpetuse õpetaja Jan-Mattias Kottise. Mõlemad on Põlva vallast pärit noored ja särasilmsed õpetajad, kes koolipere poolt on juba hästi vastu võetud. 

Et sisustada huvitavalt ja õppekava eesmärke toetavalt ka koolipäeva teine pool, arendatakse Jakobi Koolis huviharidust. Nii tegutsevad käesolevast õppeaastat meie kooli juures robootika, loovkäsitöö, rahvatantsu ja võru keele ringid.  Loomisel kooli koor.  

Novembrist maini tegutseb Jakobi Kooli juures eelkooliklass. See toetab lasteaia kooliettevalmistust ja teeb tulevased õpilased koolikeskkonnaga tuttavaks. Peame tähtsaks, et laps läheks koolile vastu õppimisrõõmuga ning sooviga avastada ja uurida. Õpilasi suunatakse oma tegevusi juhtima, suhtuma töösse tõsiselt ning tundma rõõmu edusammudest.

Aktiivselt tegutseb kooli juures ka Vanematekogu, lapsevanemad osalevad kooliga seotud ürituste algatamisel ja elluviimisel, on esindatud kooli juhtimisel.

Jakobi Kool on õpetajate ja lapsevanemate initsiatiivil loodud kogukondlik erakool Põlvas. Kooli pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kooli. Nii oleme osa kiiresti kasvavast hariduskogukonnast kahes linnas, Tartus ja Põlvas.